นายณฐกร ปฎิญญานุสรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายธีรภัทร แก้วสุก

พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร