สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แจ้งปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็น เรื่อง การไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร

  • หัวข้อที่ต้องการแจ้ง
  • รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง
  • แนบภาพประกอบ
  • ชื่อผู้แจ้ง
  •