ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา The 9th Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2023

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเกาหลีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา The 9th Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2023 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา