ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership in International Security (LISC) : Navigating International Security : Rebuilding Cooperation in a Time of Fragmentation

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership in International Security (LISC) : Navigating International Security : Rebuilding Cooperation in a Time of Fragmentation ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ของ GCSP ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

ติดต่อเรา