แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ https://www.ratchaburi1.go.th  เป็นเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1   เพื่อเป็นช่องทางในการรับบริการข้อมูลข่าวสารต่อไป