แจ้งข้อมูลการติดต่อและปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้น จึงขอแจ้งข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อและประสานงานทางราชการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องต่อไป