ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานที่ศึกษานำร่องฯ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่