ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566