ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการออกแบบการำทงานร่วมกัน” รุ่นที่ 3

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการออกแบบการำทงานร่วมกัน” รุ่นที่ 3 โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.