ประซาสัมพันธ์เข้าอบรมหัวข้อ“TeachersasContentcreators”การพัฒนา ครูสู่นักสร้างสรรค์สื่อการสอน” รูปแบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประซาสัมพันธ์เข้าอบรมหัวข้อ “TeachersasContentcreators”การพัฒนา ครูสู่นักสร้างสรรค์สื่อการสอน” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.