ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และรับสมัครงานตำแหน่ง Modeller   

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และรับสมัครงานตำแหน่ง Modeller ซึ่งกำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 12 เดือน