ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมออนไลน์ Southeast Asian School Leadership Program ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนฝึกอบรมออนไลน์ Southeast Asian School Leadership Program ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด จึงประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมออนไลน์ฯ ดังนี้