ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7715, 7717