ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูฯ (นักจัดการงานทั่วไป)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งจัดการงานทั่วไป