การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)