ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕

รายการซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ติดต่อเรา