ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕

รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕