วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 และรับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขตปลันดา ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ___________ ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคันธพิทยาคาร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายสุรัตน์ ช่วยเหมือน 2. นางสาวจินตนา ใจดี 3. นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง 4. นายดนัยศักดิ์ ทองคำ 5. นางอุเทน เรืองนะ 6. นางสาวปิยมาส เลื่อนแก้ว 7. นายณัฐดนัย รอดริน 8. นายธนุพล ช่วยพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต พงค์เกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ________ วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชิต พงค์เกื้อ เข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 ซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต พงค์เกื้อ ผู้อำนวยการโรงเร […]

วันที่ 2 มกราคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชน ในการตรวจโรคทั่วไป ให้บริการทันตกรรม การเเพทย์เเผนไทย ตรวจวัดสายตา และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

   วันที่ 2 มกราคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภาผู้ว่าราช […]

ติดต่อเรา