รายงานผลการใช้ PHICHIT 1 Model ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ชื่อผลงาน:รายงานผลการใช้ PHICHIT 1 Model ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  
ผู้ประเมิน :นายธงชัย จันแย้   
หน่วยงาน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ปีที่ประเมิน:ปีการศึกษา 2566