บทความวิชาการ “รายงานการนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ผู้วิจัย กรวิกา ฉินนานนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่รายงาน 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2566