บทความวิชาการ “สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)”

สื่อจำลองแบบโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET – (PhET Interactive Simulations)

สำหรับบทความนี้ ขอนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อจำลองสถานการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Simulations) ซึ่งเป็นสื่อที่มีการจำลองสถานการณ์และยอมให้ผู้เรียนได้ควบคุมระบบ ตัวแปรและสังเกตการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกับการจำลองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

  • อรรถพล พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  • ทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2566