รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา2564

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา2564

นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

https://drive.google.com/file/d/1pOP46wU1pHHYpWteJtPRs_cVM6z8pdIN/view?usp=sharing

    ติดต่อเรา