กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3       ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4       ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5       ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อโดยนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 6       ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล 24/11/65

ติดต่อเรา