โรงเรียนเว็บไซต์
1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2http://www.wch2.ac.th
2. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์http://www.yantakao.ac.th
3. โรงเรียนเมืองกระบี่http://www.mschool.ac.th
4. โรงเรียนกันตังพิทยากรhttp://www.kantangpit.ac.th
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3http://www.wichienmatu3.com/
6. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์http://www.sinpun.ac.th