ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ matthayom13@gmail.com เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ นั้น

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) ให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกโดยย่อว่า “อีเมล” กลางของส่วนราชการ เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยให้ใช้ชื่อ saraban ตามด้วยชื่อโดเมน (Domain name) หรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมนของส่วนราชการต้นสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จึงได้กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานขึ้นใหม่ ดังนี้ saraban@matthayom13.go.th และขอยกเลิกที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เดิม “matthayom13@gmail.com”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Inbox is signing off: find your favorite features in the new Gmail