PLC การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ด้านการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ความสอดคล้องของการจัดการการเรียนรู้ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญาหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ความสอดคล้องของการจัดการการเรียนรู้ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง พฤติกรรมการไม่อ่านหนังสือส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียน

PS PLC โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

PLC แก้ปัญหา 0 ร มส ของโรงเรียนคันธพิทยาคาร